Inženirska geologija

STORITVE

Geološko poročilo – ocena dejanske ogroženosti pred zemeljskimi plazovi in erozijskimi procesi
Geološko poročilo – ocena ponikovalne sposobnosti terena in navodila za učinkovito odvodnjvanje padavinskih voda
Izdelava inženirsko geoloških napovedi in kart
Ocena primernosti lokacije za odlagališča odpadkov
Rudarski projekti
Okoljska poročila
Vzorčenje in in-situ preizkusi zemljin in kamnin
Spremljava vrtanja, popis jeder vrtin
Geološko kartiranje

Plazovi:

  • inženirsko geološke raziskave plazov
  • klasifikacija plazov
  • vzroki nastanka in geotehnična zahtevnost
  • projekti sanacije plazov
  • dokazovanje ustreznosti sanacijskih ukrepov
  • strategija varstva pred zemeljskimi plazovi
  • geotehnične raziskave
  • izvedba terenskih in laboratorijskih raziskav
  • tehnično opazovanje – monitoring

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na GSM 041 374 777. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas.