Urejanje površinskih voda

STORITVE

Hidrološke in hidravlične študije

  • Hidrološke in hidravlične lastnosti naravnih vodotokov
  • Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti
  • Hidravlično dimenzioniranje premostitev in prepustov
  • Hidrotehnična poročila za posege na vodnih zemljiščih in na območjih ogroženih zaradi poplav
  • Hidrološke in hidrotehnične študije – ureditev vodotokov

Rečna in hudourniška hidravlika
Oblikovanje trase vodotoka
Kanaliziranje vodotokov
Regulacijski objekti in osnovni principi njihove gradnje
Zaščita pred poplavami
Urejanje vodnega režima v povrjih in vodotokih
Modeliranje odtokov meteornih voda z objektov
Ugotavljanje vplivov na okolje in njihovo vrednotenje

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na GSM 041 374 777. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas.